Výpisy z usnesení XVI. zasedání ZMK 1. 4. 2004

| 02.04.2004 |

Zastupitelstvo města Kroměříže na svém XVI. zasedání konaném 1. dubna 2004 projednalo tyto záležitosti:

 

schválilo

prodej budovy č. pop. 437 včetně příslušenství se stavební parcelou č. 1192 a dále pozemku parc. č. 205/1 a pozemku parc. č. 4971 vše v k. ú. Kroměříž na Tovačovského ulici z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví manželů Magdaleny a Pavla Mráčkových za celkovou smluvní kupní cenu 20.000.000,- Kč splatnou nejpozději v plné výši v termínu do 31. května 2004. Podmínkou prodeje je i převzetí veškerých závazků vyplývajících z platných nájemních smluv k této nemovitosti

 

schválilo

zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 1500/6, parc. č. 1500/17, parc. č. 1115/37 a parc. č. 3270 v katastrálním území Kroměříž pro účely uložení a užívání přípojky plynové, vodovodní a nízkého napětí, jakož i pro přístup a příjezd za účelem její opravy, údržby, přeložení nebo jiných stavebních úprav včetně jejího případného odstranění, pro společnost Alpha Immorent, s. r. o. se sídlem Národní 973/41, 110 00 Praha 1, jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž, na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč splatnou do 30-ti dnů ode dne zapsání vkladu do katastru nemovitostí

 

schválilo

 

úplatné nabytí níže uvedených pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví města Kroměříže dle předloženého návrhu kupní smlouvy č. 10029404761 za uvedené ceny vše v k. ú. Kroměříž:

parc. č. druh pozemku výměra v m2 cena v Kč

530/25 ostatní plocha 122 29.280,-

1116/1 orná půda 55.676 2.717.700,-

1787/4 orná půda 177 18.360,-

1787/6 orná půda 16 1.410,-

celkem 55.991 2.766.750,-

 

 

zásadně nesouhlasí

s říční variantou průplavu Dunaj – Odra – Labe v úseku města Kroměříže

 

schválilo

změnu koncepce výstavby rekonstrukce Domu kultury v Kroměříži , která spočívá ve zkrácení lhůty výstavby ze čtyř roků na tři roky s tím, že u stavby realizované v roce 2004 bude namísto původně zamýšleného druhého administrativního podlaží postaven multifunkční sál, který byl původně navrhován nad stávajícím velkým společenským sálem a jehož realizace podle původní varianty by byla z hlediska statického zajištění finančně vysoce náročná a zejména z provozního hlediska by si vyžadovala uzavřít vlastní provoz Domu kultury Kroměříž po dobu nejméně jednoho roku. Stavby původně plánované na roky 2005 a 2006 budou sloučeny do jedné stavby se záměrem realizace v roce 2005, kdy by mělo být realizováno mimo jiné zejména vnitřní vybavení kuchyně, interiér restaurace a kavárny, úprava vstupního průčelí domu kultury, oprava zbývající části konstrukce střechy, dostavba vnitřních šaten k divadelnímu sálu a další záležitosti v souladu s upraveným projektem

 

udělilo

Pamětní medaili města Kroměříže panu Zdeňku Junákovi, bytem Spáčilova 3544, Kroměříž za 50 čestných dárcovství krve

 

udělilo

čestné občanství města Kroměříže prezidentu Rumunské republiky panu Ionu Iliescu, jako výraz úcty ke všem rumunským občanům, kteří položili své životy při osvobozování Kroměříže a za mimořádný přínos k rozvíjení kulturních vztahů mezi oběma zeměmi

 

rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 (v tis. Kč)

např.

35,- Aeroklub pořádání Dětského dne

20,- Spektrum preventivních programů pro děti

20,- SK Hanácká Slavia Kroměříž na dopravu na turnaj v Nizozemí

1.430,- SK Hanácká Slávia Kroměříž na úpravu fotbalového areálu

420,- příspěvek Římskokatolické farnosti Zlámanka na opravu kostela

462,- TC Bajda na opravu tribuny

117,6 vybudování zpevněných stanovišť na tříděný odpad

24,- příspěvek pro Mateřské centrum Klubíčko, na činnost

20,- příspěvek TJ Sokol Postoupky, šachový oddíl na činnost

20,- příspěvek Pěveckému sdružení moravských učitelů na koncert

20,- příspěvek Vodáckému klubu Kroměříž na činnost

2.767,- výkupy pozemků od Pozemkového fondu ČR

 

stav rozpočtu města Kroměříže po doplnění provedených změn

Příjmy celkem: 728.789,6

Výdaje celkem: 747.912,6

Financování: - 19.123,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek