Výpisy z usnesení II. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 30. listopadu 2006

| 01.12.2006 |

Zastupitelstvo města Kroměříže na svém II. zasedání konaném 30. listopadu 2006 projednalo mimo jiné tyto záležitosti:

schválilo

navýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž formou nepeněžitých vkladů městem Kroměříž ve výši 37.523.000,- Kč

schválilo

vytvoření sedmičlenného pracovního týmu z členů Zastupitelstva města Kroměříže pro řešení problematiky VAK Kroměříž, a. s.,

uložilo

1.

Radě města Kroměříže na nejbližší schůzi Rady města Kroměříže ustanovit jmenovitě složení tohoto pracovního týmu ze zástupců jednotlivých politických stran zastoupených v ZMK v čele se starostou města Kroměříže s tím, že mandát tohoto pracovního týmu nebude časově omezen a výstupy z jednání budou předloženy ZMK 21. 12. 2006

2.

starostovi města Kroměříže činit veškeré kroky s cílem:

- zachovat vliv města Kroměříže ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

- ochránit hodnotu majetku města Kroměříže v této společnosti

- stabilizovat tuto společnost

- získat finanční zdroje z Evropské unie na potřebné investiční aktivity této společnosti

schválilo

rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2006

stav rozpočtu města Kroměříže po provedených změnách:

příjmy celkem: 888.556,7

výdaje celkem: 918.288,0

saldo příjmů a výdajů: - 29.731,3

financování: 29.731,3

schválilo

návrh rozpočtu města Kroměříže na rok 2007 ke zveřejnění na úřední desce

pověřilo

Mgr. Petra Sedláčka řízením Městské policie Kroměříž ode dne 1. prosince 2006

 

Sdílejte článek

Tisknout článek