Výpisy z usnesení 86. schůze Rady města Kroměříže konané 12. ledna 2006

| 13.01.2006 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada města Kroměříže na své 86. schůzi konané 12. ledna 2006 projednala mimo jiné tyto záležitosti:

 

schválila

v souladu s vyhláškou č. 7/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MPSV ČR č. 82/1993 Sb., § 1 odst. 1, písmeno b) a c) o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení úhrad za pobyt v domovech důchodců a ústavu sociální péče pro mentálně postižené dospělé občany s účinností od 1. 2. 2006:

schválila

v souladu s vyhláškou MPSV ČR č. 82/1993 Sb., § 1 odst. 3 a 4 zvýšení minimálního zůstatku důchodu po úhradě nákladů v Domovech důchodců a Ústavu sociální péče pro mentálně postižené dospělé občany v Kroměříži s účinností od 1. 1. 2006.

Při celoročním pobytu v ústavu musí občanu zůstat z jeho příjmu alespoň 30 % částky potřebné k zajištění výživy a ostatních osobních potřeb, dle § 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění platného nařízení vlády. Při týdenním pobytu v ústavu musí občanovi zůstat alespoň 60 %, při denním pobytu alespoň 75 % této částky. To znamená, u celoročního pobytu 720,- Kč měsíčně, u týdenního pobytu 1.440,- Kč měsíčně, u denního pobytu 1.800,- Kč měsíčně

schválila

zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 813/1 v k. ú. Kroměříž – ostatní plocha a parc. č. 813/123 v k. ú. Kroměříž – ostatní plocha o výměře cca 1.500 m² pro účely zástavby bytovým domem (bytovými domy)

schválila

partnerství města Kroměříže v projektu „Kroměřížsko – region hudby“

doporučila

termín úterý 7. února 2006 a středa 8. února 2006 vždy od 14.00 do 18.00 hodin pro zápis dětí do prvních ročníků základních škol zřizovaných městem Kroměříž

Sdílejte článek

Tisknout článek