Upřesněný návrh programu XX. zasedání ZMK 2. 9. 2004

| 27.08.2004 |

Upřesněný návrh programu XX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 2. září 2004:

 

1. Zahájení

 

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej části pozemku stav. parc. č. 241 a parc. č. 242 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro manžele Nohavovy

2/2 Prodej části pozemku parc. č. 170/1 v k. ú. Kroměříž pro p. Z. Menšíka

2/3 Prodej pozemku parc. č. 4766 v k. ú. Kroměříž pro manžele Sáhovy

2/4 Prodej části pozemku parc. č. 604/37 v k. ú. Kroměříž pro p. L. Munzlingera

2/5 Nabytí pozemků parc. č. 1787/3, 3121/4 a 3121/5 v k. ú. Kroměříž z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku města Kroměříže

2/6 Nabytí pozemku parc. č.3128/5 v k. ú. Kroměříž, ul. Dolnozahradská z majetku Josefa, Miloslava a Oldřicha Janečkových do majetku města Kroměříže

2/7 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 313 v k. ú. Hradisko pro p. F. Navrátila

2/8 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 681/7 v k. ú. Kroměříž pro p. J. Skláře

2/9 Prodej části pozemku parc. č. 625/2 v k. ú. Kroměříž pro Ing. J. Schrottovou

2/10 Prodej pozemku parc. č. 1397/2 v k. ú. Kroměříž pro p. Celou

2/11 Nabytí pozemku parc. č. 1878/28 v k. ú. Kroměříž z majetku p. F. Švece

2/12 Směna a darování pozemků v lokalitě Rybníčky a Pekelce z majetku Stavebního podniku, a. s. Kroměříž za pozemky v majetku města Kroměříže

2/13 Převod ubytovny na Purkyňově ulici od Ministerstva obrany ČR

2/14 Nabytí pozemků z majetku p. J. Hanáka do majetku města Kroměříže

2/15 Změna usnesení XIV. zasedání ZMK, bod VI. ze dne 9. 2. 2004

2/16 Prodej pozemku parc. č. 341/2 v k. ú. Trávník manželům Kubíčkovým

2/17 Prodej části pozemku parc. č. 1520/43 v k. ú. Kroměříž na Švabinského nábřeží v areálu ZŠ Zámoraví manželům Illovým

2/18 Směna pozemků v k. ú. Vážany u Kroměříže pro p. Jiřího Dočkala

2/19 Zrušení usnesení bodu VIII. z XIV. zasedání ZMK konaného 29. 1. 2004

2/20 Změna usnesení bodu I. b) z XIX. zasedání ZMK konaného 8. 7. 2004

2/21 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 548/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro manžele D. Kačerovou a S. Daňka

2/22 Poskytnutí půjček dle vyhlášky města Kroměříže č. 4/1997 v jejím pozdějším znění na opravy obytných budov

2/23 Poskytnutí nízkoúročeného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení městu Kroměříž

2/24 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – společností Alpha Immorent, s. r. o. Praha a městem Kroměříž

2/25 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami, Čs. hydrometeorologickým ústavem Praha a městem Kroměříž

2/26 Zřízení zástavního práva k podílu města Kroměříže k budované nemovitosti akce 48 b. j. Rybníčky v Kroměříži a pozemku pod stavbou za účelem čerpání úvěru pro SBD Rybníčky II – družstvo

2/27 Výmaz omezení dispozičních práv v Katastru nemovitostí k nemovitostem v k. ú. Těšnovice

2/28 Zrušení usnesení zasedání ZMK a schválení nových usnesení ve věci zveřejnění záměrů prodejů vybraných nemovitostí v majetku města Kroměříže

 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2004

 

4. Různé

4/1 Zřizovací listina Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž

4/2 Termíny zasedání kontrolního výboru ZMK na období do srpna 2005

4/3 Udělení Pamětní medaile města Kroměříže p. J. Sikorové a p. J. Jelínkovi

 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 

6. Interpelace

 

7. Závěr

 

 

 

 

Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříže

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek