Upřesněný návrh programu XX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 9. října 2008

| 03.10.2008 |

Upřesněný návrh programu XX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 9. října 2008:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej pozemků v areálu ZVÚ pro Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,

s. r. o.

2/2 Prodej pozemku parc. č. 668/18 v Kroměříži pro Ing. Jana Váňu, CSc.

a Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.

2/3 Prodej části pozemku parc. č. 414/2 v k. ú. Kroměříž pro pana Jaroslava Hanuše

a manžele Jaskovy

2/4 Prodej pozemků parc. č. 424 a parc. č. 3780 v k. ú. Kroměříž

2/5 Zrušení usnesení bodu č. II. v usnesení z XIII. zasedání ZMK ze dne 13. 12. 2007,

směna pozemků na ulici Purkyňova

2/6 Zrušení usnesení bodu č. I. v usnesení XVI. zasedání ze dne 10. 4. 2008

2/7 Zrušení usnesení bodu č. V. v usnesení ze XVII. zasedání ZMK ze dne 15. 5. 2008

- prodej pozemku stav. parc. č. 118/2 v k. ú. Miňůvky pro pana K. Konečného

2/8 Zřízení věcných břemen

2/9 Návrh dohody o výkonu akcionářských práv a dodatek č. 1 k této dohodě

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Projekt „Rodičovství není handicap aneb rovné příležitosti, snadnější návrat

na trh práce, posílení kapacity MC Klubíčko v Kroměříži“

3/2 Projekt „Návrat sociálně vyloučených osob zpět na trh práce a do společnosti

3/3 Dofinancování realizace projektu financovaného z Operačního programu

přeshraniční spolupráce ČR – SR 2007 – 2013

3/4 Projekt „Podpora osob pečujících o své blízké na Kroměřížsku“ Pečovatelské

služby Kroměříž, o. p. s.

3/5 Prominutí pohledávky občanského sdružení Jaspis

3/6 Žádost o dotaci na akce mimo řádné dotační tituly TC Bajda Kroměříž

3/7 Přijetí úvěru

3/8 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2008

4. Různé

4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 7/2008

4/2 Návrh na pojmenování nové ulice v Kroměříži – Dolních Zahradách

4/3 Doplnění zprávy Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu

a vodní cesty na řece Moravě

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Miloš Malý

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek