Upřesněný návrh programu XIX. zasedání ZMK

| 02.07.2004 |

Upřesněný návrh programu XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 8. července 2004:

 

 

1. Zahájení

 

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej částí pozemku parc. č. 320 a nabytí pozemku parc. č. 111/2 v k. ú.

Hradisko

2/2 Prodej pozemku parc. č. 241 v k. ú. Kroměříž pro Kromtrans spol. s r. o.

Kroměříž

2/3 Prodej pozemku parc. č. 1894/7 v k. ú. Kroměříž na ulici Čelakovského pro

manžele Dagmaru a Zdeňka Přikrylovy

2/4 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Pozemkovým fondem ČR

a městem Kroměříž

2/5 Poskytnutí půjček ze SFRB městu Kroměříž

2/6 Poskytnutí půjček dle vyhlášky města Kroměříž č. 4/1997 v jejím pozd. znění

2/7 Pravidla pro úplatný převod technické infrastruktury do majetku města

Kroměříže

2/8 Nabytí pozemku parc. č. 147/9 v k. ú. Kotojedy a tělesa komunikace a stavby

vozovky, kanalizačního a vodovodního radu z majetku firmy Komdecke, s. r. o.

 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

 

4. Různé

4/1 Předání Pamětní medaile města Kroměříže paní Knapové a p. Kolouchovi

4/2 Úprava zřizovací listiny Technických služeb města Kroměříže

4/3 Zastupování města Kroměříže na mimořádné valné hromadě firmy Vodovody

a kanalizace Kroměříž, a. s. dne 28. července 2004

 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 

6. Interpelace

 

7. Závěr

 

 

 

 

 

Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříže

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek