Upřesněný návrh programu IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 24. března 2011

| 18.03.2011 |

Upřesněný návrh programu IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 24. března 2011:

1. Zahájení

16.15 hod. – předání Pamětních medailí města Kroměříže panu Martinu Birkovi a panu

Zdeňku Ondruchovi za 50 dárcovství krve

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej části pozemku parc. č. 2747/169 v k. ú. Kroměříž pro manžele Marii a

RSDr. Jana Juříčkovy

2/2 Prodej pozemku parc. č. 1143 v k. ú. Postoupky pro pana René Dusíka

2/3 Prodej části pozemku parc. č. 2747/136 v k. ú. Kroměříž pro manžele Zitu a Roberta Hasalovy

2/4 Prodej pozemku parc. č. 545 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro paní Jaroslavu Grmelovou

2/5 Prodej části pozemku parc. č. 1400/4 v k. ú. Kroměříž pro manžele Hanu a Karla Hanusíkovy

2/6 Nabytí pozemku parc. č. 205/4 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví společnosti Pharmix, s. r. o.

2/7 Nabytí pozemku parc. č. 693/86 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví Marty

a JUDr. Iva Bubrjakových

2/8 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 619/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro manžele Márii a Ing. Jozefa Horňákovy

2/9 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 215/1 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic

pro paní Ludmilu Apollenářovou

2/10 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 414/2 v k. ú. Kroměříž pro

pana Jaroslava Hanuše

2/11 Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 121/2 v k. ú. Postoupky z vlastnictví ČR

- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

2/12 Bezúplatné nabytí id. 1/3 pozemků parc. č. 468/3 a 468/5 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

2/13 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 264/2 v k. ú. Postoupky mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž

2/14 Smlouva o bezúplatném převodu id. 3/45 pozemků parc. č. 3186/2 a 4898 v k. ú. Kroměříž mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž

2/15 Žádost společnosti Vodní eldorádo, s. r. o. o stanovisko k provozování vodních skútrů na řece Moravě

2/16 Půjčka z fondu rozvoje bydlení města Kroměříže

2/17 Zřízení věcných břemen

2/18 Změna v usnesení z III. zasedání ZMK konaného 27. ledna 2011, bod V.

(prodej části pozemku parc. č. 625/26 v k. ú. Kroměříž)

2/19 Zveřejnění záměru směny pozemků mezi Zdeňkem Zlámalem a městem Kroměříž

2/20 Žádost o odkoupení parkoviště

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci dotací pro neziskový sektor

I. výzva roku 2011

3/2 Vyhlášení Výzvy č. 3 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu

rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod, opatření 2.1 Rekonstrukce bytových domů

3/3 Financování Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříž

3/4 Roční monitorovací zpráva o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města

3/5 Kompenzační opatření

3/6 Návrh Programu regenerace pro rok 2011 včetně jeho spolufinancování ze strany města Kroměříže

3/7 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011

4. Různé

4/1 Územní plán Kroměříž

16.30 hod – přizván Ing. arch. Gabriel Kopáčik

4/2 Informace o průběhu pořízení změny č. 5 územního plánu města Kroměříže

(jihovýchodní obchvat)

4/3 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2011

4/4 Změna zakládací listiny Pečovatelská služba Kroměříž, o. p. s.

4/5 Změna zakládací listiny KROK o. p. s

4/6 Delegování zástupce města Kroměříže na Řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. konanou 20. dubna 2011

4/7 Osadní výbory

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek