Upřesněný návrh programu III. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 27. ledna 2011

| 21.01.2011 |

Upřesněný návrh programu III. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 27. ledna 2011:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej domu č. pop. 996 a pozemků parc. st. č. 2391 a parc. č. 1484/6 v k. ú. Kroměříž na ulici Rostislavova

2/2 Prodej pozemku parc. č. 307/1 v k. ú. Bílany pro Ladislava Sukovitého

2/3 Prodej části pozemku parc. č. 2777 v k. ú. Kroměříž pro MUDr. Zdenku Glivickou a MUDr. Martinu Filgasovou

2/4 Prodej pozemků parc. č. 1111 v k. ú. Postoupky a parc. č. 1093 v k. ú. Hradisko

pro Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

2/5 Prodej části pozemku parc. č. 625/26 v k. ú. Kroměříž pro společnost

MVDr. Šotola s. r. o.

2/6 Žádost Realitní společnosti Zvonek, s. r. o. o odkoupení komunikací a veřejného osvětlení v k. ú. Vážany – Záhuličí

2/7 Úplatné nabytí pozemku parc. č. 1363 v k. ú. Bílany z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

2/8 Úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1020/39 v k. ú. Kroměříž ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

2/9 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž na ulici Talichova (pod chodníky) z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

2/10 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž na ulici Talichova (zeleň) z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

2/11 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 977/7 v k. ú. Kroměříž pro Vlastu Frankovou a Jaroslava Schöna

2/12 Zrušení bodu VI. v usnesení XXX. zasedání ZMK konaného 1. září 2005 – prodej pozemku parc. č. 2089/59 v k. ú. Kroměříž pro manžele Dupalovy

2/13 Zrušení bodu IV. v usnesení z XVII. zasedání ZMK konaného 15. května 2008 – prodej pozemku parc. č. 470/31 v k. ú. Trávník pro Jana Štrofa

2/14 Zřízení věcného břemene

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Projekt „Infrastruktura pro kulturní akce v Kroměříži“ – rekonstrukce kina Nadsklepí a venkovního pódia na Velkém náměstí s podporou dotace ROP

3/2 Smlouva o převodu vkladu, práv a povinností ze zakladatelky Pečovatelské služby Kroměříž, o. p. s. na město Kroměříž

3/3 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011

4. Různé

4/1 Projednání podkladu pro „Monitorování územních celků zapsaných v Seznamu UNESCO“ – rok 2010

4/2 Udělení Pamětní medaile města Kroměříže panu Martinu Birkovi panu Zdeňku Ondruchovi za 50 dárcovství krve

4/3 Jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek