Průzkum odhalil potřeby uživatelů sociálních služeb v Kroměříži

| 26.11.2007 |

Autor: PhDr. Jana Pošvancová

Zdánlivě jednoduchý dotaz. Zamyslíme se a máme pocit, že ty, kdo užívají sociální služby známe. Jsme přece „malé město" a o svých sousedech a blízkých víme téměř vše.

V okamžiku, kdy se chceme na problematiku podívat z širšího hlediska a skutečně si uvědomit, jak občané Kroměříže sociální služby vnímají a co je pro jejich život důležité, z jednoduché otázky se stává otázka obtížně uchopitelná a složitá.

V našem městě jsme na ni hledali odpověď v rámci realizace projektu „Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku. Tento projekt se nám daří realizovat díky podpoře z prostředků Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a města Kroměříže. Na objednávku města Kroměříže tak vznikla studie nezávislé výzkumné agentury Sociotrendy. Zpracované analýzy vypovídají o potřebách občanů řadu zajímavých skutečností.

Na otázky odpovídalo 304 tazatelů – obyvatel našeho města. Každý z nich se tak stal spolutvůrcem studie. Osloveni byli senioři, lidé se zdravotním postižením, nezaměstnaní, lidé v krizové situaci a rovněž tzv. „běžná populace". Studie je v současné době využívána jako jeden z podkladových materiálů pro tzv. „komunitní plán sociálních služeb". Za tímto složitým názvem se skrývá příprava materiálu, který by měl co nejlépe vyjádřit potřeby Kroměřížanů jako uživatelů služeb s možnostmi místních organizací, které sociální služby poskytují. Dále by měl tyto potřeby rozumně sladit s možnostmi (zejména finančními) města Kroměříže.

Jedná se o materiál obsáhlý, proto Vám předkládáme jako „ochutnávku" pouze některé z dlouhé řady zajímavých závěrů. Co tedy v Kroměříži chceme? Za nejdůležitější považujeme potřebu mít dobré zdraví. Dále chceme mít dobrou lékařskou péči, být soběstační, dobře bydlet ve zdravém prostředí a mít dobré vztahy s ostatními lidmi. Chceme mít dostatek času pro sebe, dobré zaměstnání, chceme být užiteční pro druhé, mít dost peněz a vhodné vyplnění volného času. Ne vždy jsme s uspokojováním těchto potřeb zcela spokojeni. Nejvíc se nám daří mít dobré vztahy k ostatním. Nejméně spokojení jsme s prací a rozhodně nemáme pocit, že bychom měli dostatek peněz.

Co se sociálních služeb týče, považujeme za zajímavé, že ač ve skutečném každodenním životě slýcháme stesky na nedostatek informací o poskytovaných službách, studie naznačuje, že nedostatkem informací o sociálních službách netrpíme a asi polovina dotázaných věděla, kam se při řešení složité situace obrátit. Stejné množství dotazovaných má zkušenosti s některým typem sociální služby. Nejčastěji využíváme poradenství, klubovou činnost, služby pro získání zaměstnání, rekondiční pobyty a pečovatelskou službu.

Analýza, která je jedním z materiálů, které budou v Kroměříži využívány k tomu, abychom měli rozumné, užitečné a efektivní sociální služby, je k dispozici i Vám. Nahlédnout do ní můžete na odboru rozvoje městského úřadu. Pokud dokážete data efektivně využít např. ke svému dalšímu studiu, odborné či vědecké práci, můžete (za předpokladu, že dodržíte autorská práva) požádat o jejich poskytnutí. V takové případě kontaktujte ing. Libuši Spáčilovou na telefonním čísle 573 321 283 či e-mailové adrese libuse.spacilova@mesto-kromeriz.cz.

Sdílejte článek

Tisknout článek