PRACOVNÍ NÁPLŇ A ČINNOST CIVILNÍCH ZKUŠEBNÍCH KOMISAŘŮ ŘIDIČŮ

| 25.02.2004 |

 

Od 1. ledna 2001, kdy závěrečné zkoušky nových uchazečů o řidičská oprávnění byly převedeny od Policie ČR do kompetence Okresních úřadů, bylo zřízeno na Referátu dopravy Okresního úřadu Kroměříž oddělení zabývající se správní agendou řidičů a do tohoto oddělení byli zařazeni i zkušební komisaři.

Od 1. ledna 2003 byly okresní úřady zrušeny a zmíněná činnost byla převedena městským úřadům s rozšířenou působností, kde pokračuje ve zcivilněné činnosti započaté v roce 2001. Zkušební komisaři působící v územním obvodu Města Kroměříže jsou tedy nyní zařazeni jako zaměstnanci Městského úřadu Kroměříž.

 

Na Městském úřadě Kroměříž, Odboru dopravy, oddělení dopravně správních agend, jsou zařazeny dvě osoby na funkci zkušebního komisaře řidičů. Pracovní náplň zkušebních komisařů je tvořena činností vyplývající z jednotlivých ustanovení zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn a při dodržování jednotlivých podmínek daných tímto zákonem. Zkušební komisař řidičů provádí registraci k provozování autoškoly podle místa provozovny žadatele, průběžné doplňování registrační listiny na žádost provozovatele autoškoly popřípadě vydává novou registrační listinu pokud dochází ke změnám předložených provozovatelem autoškoly a v opačném případě může provést odnětí registrační listiny při porušení nebo nedodržení stanovených podmínek zákonem č. 247/2000 Sb. Zkušební komisař po písemném přihlášení uchazeče o řidičské oprávnění výcvikovým zařízením autoškoly a řádném ukončení výuky a výcviku provede zařazení uchazeče a stanoví termín závěrečné zkoušky a tento termín písemně oznámí uchazeči o řidičské oprávnění prostřednictvím autoškoly, která ho přihlásila. Při závěrečném přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel se na těchto zkouškách přímo podílí a provádí opravné zkoušky. Dále provádí zkušební komisař přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle § 45 zákona číslo 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle tohoto zákona a v rozsahu jím stanoveném. Zkušební komisař řidičů dále provádí podle § 54 k zákonu č. 247/2000 Sb., státní dozor ve věcech získávání s zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle tohoto zákona a v rozsahu jím stanoveném. Může ukládat pokuty právnickým a fyzickým osobám v případech nedodržení jednotlivých ustanovení zákona. V případě porušení § 82 odst.2 k zákonu č.361/2000 Sb., působí jako správní orgán při zjišťování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a na základě zjištěných výsledků přezkoušením provádí omezení nebo odnětí řidičského oprávnění.

 

Ve Zlínském kraji k 31.12.2003 působilo 13 obcí s rozšířenou působností, zkušební komisaři řidičů působící pod Městským úřadem Kroměříž v roce 2003 přezkoušeli 1486 nových uchazečů o řidičská oprávnění. K těmto přezkoušeným novým uchazečům musíme přičíst 617 opravných zkoušek, které byly provedeny formou testu z předpisů o provozu vozidel v počtu 393, ovládání a údržby vozidel v počtu 58 a řízení vozidla v počtu 166 opravných zkoušek

Zkušební komisaři zajišťují zařazení uchazečů o řidičské oprávnění a jejich přezkoušení podle jednotlivých požadavků od třinácti autoškol evidovaných a zaregistrovaných na Odboru dopravy Městského úřadu Kroměříž. V rámci Zlínského kraje figuruje město Kroměříž na čtvrtém místě s počtem třinácti zaregistrovaných autoškol hned za městy Uherské Hradiště ( 22 autoškol), Zlín ( 20 autoškol ) a Vsetín ( 19 autoškol ). V porovnání co do počtu vyzkoušených uchazečů ( první zkouška ), Městský úřad Kroměříž Odbor dopravy je na třetí příčce s již zmíněným počtem 1486 uchazečů za Uherským Hradištěm ( 2007 uchazečů ) a Zlínem ( 1741 uchazečů ).

Závěrem je třeba říci, že činnost, kterou vykonávají zkušební komisaři je velmi náročná, složitá a vysoce odpovědná vůči společnosti pro kterou je vykonávána , ale neméně i vůči uchazečům o získání řidičského oprávnění.

 

 

Zpracoval : Jaroslav Škrabal

zkušební komisař

Městského úřadu Kroměříž

 

Sdílejte článek

Tisknout článek