Kulatý stůl: okolí Medkových rybníků

| 21.04.2016 |

Zdravé město Místní agenda 21

Další ze série kulatých stolů proběhl v pondělí 14. března v prostorách Knihovny Kroměřížska, jehož tématem byla problematika okolí Medkových rybníků v Kroměříži. Debaty se zúčastnilo téměř sedmdesát účastníků, mezi nimiž byli místní obyvatelé, zástupci rybářů, ale také zástupci firem působících v dané oblasti.

Okolí Medkových rybníků je dle územního plánu vymezeno jako kombinace ploch všeobecného výrobního charakteru, ploch čistého bydlení, vodních ploch a ploch ostatní městské zeleně vyžadující určitý stupeň ochrany přírodních hodnot a krajinného rázu. Logicky tedy z působnosti různých subjektů v dané oblasti dochází ke střetu zájmů a názorů jednotlivých stran.

Z tohoto důvodu kancelář Zdravého města Kroměříž v rámci místní Agendy 21 zprostředkovala komunikaci mezi těmito subjekty pro nalezení společné řešení.

Setkání bylo zahájeno prezentacemi zástupců firem Fremach Morava, Navos, Vape a Afeed, kteří představili již realizovaná opatření pro snížení produkce znečišťujících látek do ovzduší a hluku, ale také jejich environmentální politiku a plány do budoucna.

Na tyto prezentace navazovala také prezentace z pohledu rybářů, kteří mimo jiné poukázali na potřebu dodržovat a posilovat ochranu přírodního prostředí dané lokality. K danému tématu se vyjádřil také Petr Vodák z Odboru životního prostředí, který poukázal na vodohospodářskou situaci dané oblasti.

Následovala živá diskuze moderovaná externí facilitátorkou Martou Vencovskou, ve které zazněly negativní komentáře především k nedostačující vzájemné informovanosti jednotlivých subjektů a požadavku na její zlepšení.

Účastníci se také shodli na poměrně velkém znečištění dané oblasti, a to nejen od působících firem, ale také místních, kteří zde venčí psy. Současně v dané souvislosti bylo také poukázáno na chybějící mobiliář a potřebu revitalizace okolí rybníků. Jako problémová se jeví i dopravní obslužnost okolí, jejíž příčinou je především nedodržování rychlosti, velký provoz nákladní dopravy a nepřehlednost křižovatky na ulicích Bílanská – Čelakovského.

Po zaznění všech negativních komentářů se účastníci pokusili společně navrhnout možná opatření, která by byla vhodná v budoucnu realizovat ke vzájemné spokojenosti všech stran. Zaznělo šestnáct návrhů, z nichž na základě hlasování se jako nejžádanější jeví dořešení obchvatu pro nákladní dopravu, zlepšení informovanosti daných subjektů ze strany MěÚ v Kroměříži, oprava silnic a chodníků, revitalizace zeleně a doplnění odpadkových košů s pytlíky na psí exkrementy.

Vzhledem k hojné účasti a ochotě zapojit se do hledání vzájemně prospěšných řešení, je vidět snaha zúčastněných stran o vzájemnou kooperaci a respektování sebe navzájem.

Výsledkem setkání bylo stanovení problémových oblastí, na které bude třeba se v budoucnu zaměřit.

V reakci na toto setkání byl v dubnovém čísle Kroměřížského zpravodaje uveřejněn článek o bližší specifikaci této plochy podle platného územního plánu. Dále došlo k prozkoumání rozmístění odpadkových košů s pytlíky na psí exkrementy v dané oblasti a naplánování hromadné podzimní úklidové akce.

V neposlední řadě byl podán podnět Dopravní komisi města Kroměříže v souvislosti s problematickou křižovatkou na úseku Bílanská – Čelakovského. Dopravní komise podnět projednala a doporučila Radě města Kroměříže, aby nechala zpracovat projektovou dokumentaci k možnosti vybudování nové komunikace podél železniční trati s napojením před železničním přejezdem u ulice J. Silného a vyústěním u areálu společnosti KRUŽÍK.

„Jsem velmi rád, že je tady vůle všech stran aktivně se zapojit do debaty a naleznout společné řešení. I my se vynasnažíme, abychom v souvislosti s touto problematikou přiložili ruku k dílu a přispěli ke zlepšení situace,“ sdělil místostarosta Pavel Motyčka.

Z uvedeného jednání byla pořízena i videoreportáž, kterou můžete shlédnout zde http://ow.ly/4mVRsk

S podobnými setkáními na různá témata může veřejnost počítat i v budoucnu.

Další fotografie


Video


Sdílejte článek

Tisknout článek