Hlavní kontakty

Adresa:

Mánesova 3861/5

767 01 Kroměříž

Telefon:

573 331 188

Fax:

573 331 199

Datová schránka:

555

 


Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace je úplná základní škola, v  moderně vybavené pavilonové budově umístěné v klidném a zdravém parkovém prostředí na okraji sídliště Oskol. V současné době je ve škole vzděláváno 524 žáků ve 16 třídách prvního a 12 třídách druhého stupně. Činnost zajišťuje 66 zaměstnanců školy.

Co nabízíme žákům

Nově vybavené třídy v samostatných pavilonech pro každý stupeň. Školní družinu a stravování v budově školy. Pokračování vzdělávání žáků na druhém stupni beze změny školního prostředí.

Dvě tělocvičny, nově rekonstruovaný sportovní areál u školní budovy. Na druhém stupni odborné pracovny pro jazyky, výuku fyziky, chemie, přírodopisu, informatiky, výtvarné, hudební a rodinné výchovy.

Žákům druhého stupně je předkládána nabídka volitelných a nepovinných předmětů. Všichni žáci i pedagogové mají přístup a využívají Internet.

Pro žáky máme připraven školní vzdělávací program, který vychází z nové strategie vzdělávání a soustředí se na uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě.

Od 3. ročníku je povinné vzdělávání v anglickém jazyce.  Od 7. ročníku se vzdělávají žáci v předmětu druhý cizí jazyk (německý a ruský jazyk), v případě zájmu i jiný. 

Práce na počítači je samozřejmostí u žáků na prvním  i druhém stupni. Žáci pracují s výukovými programy ve dvou počítačových pracovnách.  Postupně vybavujeme počítači i jednotlivé třídy prvního stupně. Od pátého ročníku si žáci rozšiřují počítačové znalosti v předmětu  Informatika.

Výuka cizích jazyků

Od 1. ročníku je zabezpečována výuka v nepovinném předmětu anglický jazyk. Od 3. ročníku je povinné vzdělávání v anglickém jazyce. Od 7. ročníku se vzdělávají žáci v  předmětu druhý cizí jazyk (německý, ruský).

Práce na počítači

Práce na počítači je samozřejmostí u žáků na prvním i druhém stupni. Žáci pracují s výukovými programy ve dvou počítačových pracovnách. 

Od pátého ročníku si žáci rozšiřují počítačové znalosti v předmětu Informatika. 

Na 1. stupni jsou třídy 1. - 2. ročníku vybaveny interaktivní tabulí, třídy pro 3. - 5. ročníky dataprojektory. 

Jak pracujeme se žáky s individuálními potřebami

Péče o žáky s vadami řeči je zajištěna v průběhu 1. a 2. ročníku ve speciální logopedické třídě nebo, dle individuální potřeby žáka v logopedickém kroužku.   Tato péče je odborně zajištěna učitelkami se speciálním logopedickým vzděláním. Pro žáky s vývojovými poruchami učení nabízíme ve 3. – 9. ročníku zařazení do třídy pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

Třída s prvky Montessori

V letošním roce jsme otevřeli v 1. ročníku třídu s prvky Montessori.

Pedagogika M. Motessori tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který plně respektuje vývojová období dítěte. 

Role učitele je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. Děti se učí samostatnosti a sebeovládání. S každým dítětem se pracuje individuálně, děti se rozvíjí dle jejich schopností a možností, což vyjadřuje i motto Montessori pedagogiky - "Pomoz mi, abych to dokázal sám".

Rozšířená výuka

Od  6.ročníku nabízíme třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Žáci mohou také již od prvního ročníku navštěvovat nepovinný předmět tělesná výchova nebo anglický jazyk. 

Školní jídelna

Ve školní jídelně je dětem  nabízena zdravá a chutná strava připravovaná v moderní, nově rekonstruované kuchyni. Sestává z polévky, výběru ze dvou druhů hlavních jídel, moučníku, ovoce nebo salátu a nápoje. 

Toto všechno v ceně 21,- Kč pro žáky 1. - 4. ročníku, 24,- Kč pro žáky 5. - 8. ročníku a 27,- Kč pro žáky 9. ročníku. Objednávky stravy se uskutečňují prostřednictvím elektronických čipů. Výše úhrady je podle množství odebraných jídel. Od ledna 2016 je zprovozněn elektronický systém přihlašování a odhlašování obědů.

Pitný režim

Pitný režim je zajištěn nápojem podávaným při obědě. Žáci mají možnost využívat i mléčný automat.

Školní družina

Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. až 5. ročníku v době od 6.30 do 7.45 a od 11.40 do 16.00 hodin. V šesti odděleních je pod vedením vychovatelek pro žáky připravena velmi pestrá zájmová činnost.

Mimoškolní činnost

Pro chvíle oddechu máme připravenou širokou nabídku mimoškolních činností. Žáci mohou pracovat v kroužcích sportovních, keramickém, atletickém, výtvarném, dopravním nebo zdravotnickém. 

Výuka nejen ve škole

Žáci pravidelně vyjíždějí do škol v přírodě. Žáci 3.a 4. ročníku mají výuku plavání. Součástí výuky na 1. stupni je i výuka dopravní výchovy. V rámci tělesné výchovy se žáci zdokonalují v bruslení v blízkém zimním stadionu. Pro žáky 2. stupně jsou organizovány exkurze zaměřené na poznávání historie, přírodních jevů, vývoje techniky, využití energetických zdrojů a ekologie. Žáci se také  mohou účastnit zimního lyžařského kurzu nebo zájezdu do Londýna. 

Kulturní vyžití žáků

Žáci se účastní divadelních představení ve Zlíně nebo v Uherském Hradišti, kulturních akcí v Domě kultury v Kroměříži nebo zajímavých filmových představení. Škola vydává vlastní žákovský časopis Píšeme o škole.

Úspěchy našich žáků

Žáci naší školy dosahují pod vedením pedagogů výrazných úspěchů v různých soutěžích a olympiádách. Nejvýznamnější jsou  první místa v regionálních i celostátních kolech sportovních soutěží, ale také v soutěžích výtvarných, literárních.

Projekty, projektové vyučování

Pro zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu realizujeme projekty

  • Škola hrou
  • Vzdělaný žák - budoucnost Evropy
  • Ovoce do škol, EVVO
  • Bezpečná škola - prevence úrazů
  • Jak prožít šťastné dětství
  • Hasík, Dětství bez úrazů
  • Zdravé zuby
  • Člověk v tísni, Příběhy bezpráví
  • Kudy kam
  • Etika do škol a další

Kontakt s naší školou

V době od 7.15 do 15.00 hodin je možno získat informace a omlouvat žáky na telefonním čísle 573 331 188. Před vyučováním a v době přestávek  vás spojíme také s pedagogy v kabinetech. 

V 1. až 4. ročníku mají žáci jen dopolední výuku do 12.35. Na druhém stupni jsou na odpolední vyučování zařazovány předměty sportovního a výchovného zaměření a nepovinné předměty. Během hlavní přestávky a v době poledního volna mohou žáci využívat počítačovou pracovnu.

Spolupráce s rodiči

Při škole pracuje Sdružení a přátel školy rodičů. Ve spolupráci s tímto sdružením jsou připravovány mimoškolní akce žáků a třídní schůzky rodičů. Organizujeme také Dny otevřených dveří, v nichž si mohou rodiče školu prohlédnout. Při škole pracuje Školská rada.

Každému žákovi v naší škole poskytneme  kvalitní výuku a přípravu na další vzdělávání, všestranný rozvoj schopností  a dovedností, dostatek prostoru pro zájmovou činnost v příjemném pracovním prostředí