Hlavní kontakty

Adresa:

Mánesova 3880

767 01 Kroměříž

Telefon:

573 338 136, 573 339 495, 727 969 574

 


Základní informace

Mateřská škola jako komplex sloučených mateřských škol Mánesova 3880, 3766 a MŠ Štěchovice vznikl 1.1.2016. Jeho zřizovatelem je Město Kroměříž.

Všechny tři MŠ jsou pod správou jednoho ředitelství se sídlem na MŠ Mánesova 3880.

MŠ Mánesova 3880,

nástupnická organizace se svou tradicí jako mateřská škola s křesťanským zaměřením se poprvé objevila v září 1990 jako třída při MŠ Barbořina, v r. 1992 pak byly zřízeny dvě třídy se samostatným ředitelstvím v soukromé vile manželů Nesvadbových na Malém Valu. Od 1.1.2013 MŠ našla nové sídlo už na současné adrese.

Uplatňujeme vzdělávání podle ŠVP na základě RVP PV v duchu křesťanské morálky pomocí biblických příběhů. 

Provoz MŠ Mánesova 3880

 • je  po – pá od 6.30 h do 16.15 h.

Chutnou a na vitamíny bohatou stravu dovážíme z vlastní školní jídelny z pracoviště mateřské školy Mánesova 3766.

MŠ Mánesova 3766

byla do provozu uvedena v r. 1978. Mateřská škola má 6 tříd ve třech dvoupodlažních pavilonech navzájem spojených koridorem. Jedna  třída slouží pro děti s vadami řeči. Po povodních v r. 1997 celá MŠ prošla rozsáhlou rekonstrukcí.

Provoz MŠ Mánesova 3766

 • po – pá od 6.30 do 16.00 h. s prodlouženou službou pro déle pracující rodiče do 16.30 h.

Součástí MŠ je moderně vybavená školní jídelna, která zajišťuje stravu nejen pro nás, ale i pro několik dalších MŠ z okolí. Školní jídelna provozuje také doplňkovou činnost – vaří pro řadu cizích strávníků.

V září 2006 byla moderně zrekonstruována a zprovozněna prádelna i mandlovna, jejíž služby využívají také děti jiných MŠ z okolí.

Obě budovy popsaných mateřských škol jsou umístěny v okrajové lokalitě města na sídlišti Oskol. Jednotlivé budovy jsou umístěny v rozsáhlé zahradě s travnatou plochou, množstvím vzrostlých stromů a okrasné zeleně.

MŠ Štěchovice

byla adaptována z bývalé speciální školy a uvedena do provozu v r. 2001. Tato škola je jednotřídní. Nachází se v klidné historicky bohaté okrajové části města v blízkosti Květné i Podzámecké zahrady, které jsou využívány k pobytu dětí ve zdravém a krásném prostředí.

Strava je dovážena rovněž z vlastní školní jídelny. V červenci  r. 2006 došlo ke sloučení MŠ Mánesova 3766 a MŠ Štěchovice, která je také odloučeným pracovištěm tohoto komplexu.

Provoz MŠ Štěchovice

 • po – pá je od 6.30h do 16.00 h.

Všechny tři mateřské školy mají vlastní vybavená dětská hřiště s pískovišti, prolézačkami, zahradními domky či altány i s dopravními prvky, která slouží k všestrannému rozvoji dětí takřka celý rok. Hřiště nijak neruší svým usazením v zelených plochách trávníků i honosných stromů a křovin.

Den v mateřské škole odpovídá potřebám dětí, zahrnuje hrové i výchovně vzdělávací činnosti, cvičení, pobyt venku i odpočinek a je v souladu se vzděláváním podle ŠVP na základě RVP PV.

Kam směřujeme

 • Při veškerém pedagogickém působení na děti mají pracovníci na zřeteli individualitu každého jednotlivce.
 • Všichni pracovníci MŠ se snaží být příkladem v jednání a chování k dětem během celého pobytu v MŠ.
 • Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět.
 • MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. Nabízí poradenský servis a různé osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání dětí.
 • Křesťanská výchova na pracovišti MŠ Mánesova 3880 je zaměřena na objevování správných životních hodnot a postojů (např. nelhat a nekrást).
 • Během výchovného procesu upřednostňujeme pravidlo, že rodiče jsou prvními a základními vychovateli svých dětí.

Jaké třídy u nás najdete

MŠ Mánesova 3880 - 2 třídy a 2 stálé ložnice s kapacitou 2 x 24 dětí, vždy 2 pedagogické pracovnice

Třídy: Berušky (děti 3 – 5 let); Cvrčci (děti 5 – 7 let)

MŠ Mánesova 37665 - 5 tříd s kapacitou 5 x 28 dětí; logopedická třída s kapacitou 14 dětí, vždy 2 pedagogické pracovnice

Třídy: Sluníčka (děti 3 – 5 let); Veverky (děti 3 – 6 let) – logopedická třída,  Pastelky  (děti 4 – 6 let); Předškoláci (děti 5 – 7 let), Berušky  (děti 3 – 5 let); Motýlci  (děti 3 – 5 let)

MŠ Štěchovice - 1 třída s kapacitou 28 dětí, 2 pedagogické pracovnice

Třída: Koťata  (děti 3 – 7 let)

Aktivity

 • Předplavecká výchova pro předškoláky
 • Cvičení ve sportovním klubu Dráček při TJ Slávia
 • Logopedická prevence
 • Návštěvy divadelních představení dle nabídky DK nebo využití představení zájezdních souborů v MŠ
 • Návštěvy Knihovny Kroměřížska, Muzea
 • Exkurze na různá pracoviště (rodičů, hasičů, psí útulek, školy, záchranná služba…)
 • Zdravý úsměv
 • Dětský karneval
 • Muzikoterapie
 • Cvičení s dětmi v tělocvičně ZŠ Oskol a CZŠ

Akce pořádané pro rodiče a s rodiči

 • Podzimní setkání na školní zahradě
 • Mikulášská a vánoční slavnost
 • Schůzka s rodiči budoucích školáků
 • Vystoupení dětí pro rodiče – Den maminek nebo Den rodiny, Den otců
 • Slavnostní vyřazení školáků
 • Tvůrčí dílničky pro rodiče s dětmi

Prezentace práce s dětmi na veřejnosti

 • Vystoupení s dětmi v NMS na Malém Valu 2 x ročně
 • Vystoupení s dětmi na Velkém náměstí 2. květnovou neděli
 • Vystoupení s dětmi u příležitosti Noci kostelů

Kroužky, které nabízíme

 • Logopedický kroužek
 • Předškolaček
 • Hudebně pohybový kroužek
 • Keramický kroužek