Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž

| 20.11.2014 |

Úplná aktualizace Územně analytických podkladů (dále jen „ÚAP) pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž byla provedena v roce 2012.

ÚAP jsou jedním z územně plánovacích podkladů, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a slouží mimo jiné jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace (tj. zásad územního rozvoje, územních plánů a regulačních plánů), jejich změn a aktualizací a pro rozhodování v území.

Náležitosti obsahu ÚAP vyplývají z vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška").

ÚAP obsahují:

a) Datová část je k dispozici na Portálu územně analytických podkladů a územních plánů Zlínského kraje.

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, sestávající z:

 • výkresu hodnot území
 • výkresu limitů využití území
 • výkresu záměrů na provedení změn v území, (pozn. pro nahlížení na portál -  pokračujte i přes upozornění „Bezpečnostní certifikát webu není důvěryhodný")

b) Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ), sestávající z:

 1. vyhodnocení udržitelného rozvoje území

Silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby jsou uváděny v tematickém členění na

 • horninové prostředí a geologii,
 • vodní režim,
 • hygienu životního prostředí,
 • ochranu přírody a krajiny,
 • zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa,
 • veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
 • sociodemografické podmínky,
 • bydlení,
 • rekreaci,
 • hospodářské podmínky;

     2. vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek

 

 • pro příznivé životní prostředí,
 • pro hospodářský rozvoj,
 • pro soudržnost společenství obyvatel území

     3. určení problémů k řešení v ÚPD

     4. problémový výkres