Nařízení města č. 1/2004 o stanovení mimořádných opatření k ochraně lesa proti hmyzím škůdcům - kůrovcům

| |

NAŘÍZENÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE č. 1/2004

 

o stanovení mimořádných opatření k ochraně lesa proti hmyzím škůdcům - kůrovcům

 

 

Rada města Kroměříže na svém 42. zasedání dne 18.3.2004 se usnesla vydat v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 32 odst. 3 a § 48 odst. 1, písm. k) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města.

 

 

 

Článek 1

 

Základní ustanovení

 

(1) V důsledku přemnožení podkorních hmyzích škůdců v jehličnatých lesních porostech nebo v porostech smíšených s převahou smrku na území správního obvodu města Kroměříže a s ohledem na reálné nebezpečí další gradace škůdců se vydává opatření směřující ke zvládnutí mimořádné situace v lesích, směřující k preventivní ochraně lesa před hmyzími škůdci, k jejich aktivnímu hubení a zmírňování následků jejich působení.

(2) Za kalamitní kůrovcové škůdce lze zejména považovat lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.), lýkožrouta severského (Ips duplicatus), lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus) a lýkožrouta menšího (Ips aminitus Eichh.) – dále jen „kůrovci".

 

 

 

Článek 2 Povinnosti vlastníků lesa

 

 

(1) Vlastníci lesa jsou povinni:

a) zjišťovat a vést evidenci výskytu kůrovců, aby byl získán přehled o aktuálním stavu kůrovců. V období zvýšeného stavu nejméně jedenkrát týdně v terénu vyznačit kůrovcové stromy a ostatní kůrovcové dříví i kůrovcové souše. Evidenci o rozsahu a lokalizaci kůrovcového dříví vézt písemnou i grafickou formou. Při zvýšeném stavu neprodleně informovat orgán státní správy lesů a provézt nezbytná opatření.

b) preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých činitelů, zejména včasným vyhledáváním kůrovcového dříví a jeho vhodnou asanací.

c) veškeré dříví napadené kůrovci zpracovat přednostně a prokazatelným způsobem asanovat, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škůdců. 1)

 

(2) Vlastníci lesa a odborní lesní hospodáři vedou průběžně numerickou a grafickou evidenci podle ustanovení § 2, odst. 4) vyhlášky MZe č. 101/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška"), navazující na stav v předešlém období, a údaji o datu zjištění, druhu škůdce, lokalizaci výskytu, rozsahu poškození (m3 a ha), datu a způsobu obranného zásahu. Grafická evidence se provádí vyznačením v lesnické mapě.

(3) Vlastníci lesa hospodařící podle lesního hospodářského plánu, podávají orgánu státní správy lesů hlášení o sumarizaci škod za lesní majetek nebo lesní hospodářský celek dle ustanovení § 2, odst. 5) vyhlášky MZe č. 101/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jinak průběžně vždy ve stavu k počátku každého měsíce.

(4) Vlastníci lesa a odborní lesní hospodáři, jsou povinni zajistit včasné provádění kontroly výskytu kůrovců pomocí lapačů nebo lapáků a to především v porostech starších 50 let s více jak 20% zastoupením smrku (minimálně jeden kus na každých započatých 5 ha, přičemž se výměry nesčítají) a dále:

a) ve smrkových porostech mladších 50 let postupovat stejným způsobem v případech, kdy objem kůrovcového dříví za období od 1.8. do 31.3. přesáhne 10% zásoby smrku v porostu.

b) v borových porostech aplikovat zásady ochrany lesa obdobně jako u kůrovců na smrku.

 

 

 

Článek 3 Doporučené technologické postupy při ochraně lesa proti kůrovcům

 

 

Základní pojmy:

Kůrovcový strom – živý strom napadený kůrovcem

Kůrovcová souše – stojící strom odumřelý po žíru kůrovců, který již není vhodný pro založení nového pokolení.

Kůrovcové dříví – stromy, vyrobené dříví, odpad, zbytky dřeva, vývraty a polomy, které jsou napadeny kůrovci a umožňují jim dokončit vývoj.

Ohnisko výskytu – místo, kde je soustředěna část populace lýkožrouta, projevující se výskytem kůrovcového dříví.

Základní stav – nízký početní stav populace kůrovce, kdy objem kůrovcového dříví z předchozího roku v průměru nepřekročil l m3 na 5 ha plochy a kdy nedochází k vytváření ohnisek žíru.

Zvýšený stav – početní stav populace kůrovce, kdy objem kůrovcového dříví z předchozího roku v průměru překročil 1 m3 na 5 ha plochy, který upozorňuje na možnost přemnožení a při kterém již dochází k vytváření ohnisek žíru.

Kalamitní stav – početní stav populace kůrovce, který způsobuje rozsáhlá poškození lesních porostů na stěnách, případně vznik rozsevů uvnitř lesních porostů.

Stupeň napadení lapáků – slabé – do 0,5 závrtu na 1 dm2

- střední – od 0,5 do 1 závrtu na 1 dm2

- silné – více než 1 závrt na 1 dm2

Stupeň odchytu ve feromonovém lapači - slabý: méně než 1000 brouků (jarní rojení),

resp. 500 brouků (letní rojení)

- střední: 1000 až 4000 brouků (jarní rojení)

500 – 1500 brouků (letní rojení)

- silný: více než 4000 brouků (jarní rojení)

 

více než 1500 brouků (letní rojení)

Článek 4 Metody obrany ve vegetačním období

 

 

 

(1) Vyhledávání, vyznačování, zpracování a asanace nově napadených stromů v ohniscích výskytu, na stěnách i v porostech průběžně po celé vegetační období s včasným transportem z porostu.

(2) Při zvýšeném a kalamitním stavu se kontrola mění na obranu a počet lapáků, otrávených lapáků nebo feromonových lapačů se zvyšuje a to v poměru 1 : 8, tj. 1 lapák na 8 včas zpracovaných lapáků a v poměru 1 až 2 : 1 k počtu nezpracovaných lapáků nebo kůrovcových stromů opuštěných lýkožroutem v loňském roce. Důležité je umístění lapacích zařízení do ohnisek výskytu. V rámci ohniska je vhodná i kombinace lapacích zařízení tak, aby byl dodržen jejich minimální počet.

(3) Lapáky se kácejí v sériích dle postupu jejich napadení. Při slabém stupni napadení lapáků I. série se lapáky II. série nemusí pokládat, při středním stupni napadení je počet lapáků II. série o polovinu nižší, při silném stupni napadení se klade stejný počet lapáků II. série. Při pokládání lapáků III. série se postupuje stejným způsobem.

(4) Počet lapačů se upravuje dle stupně odchytu. Při slabém odchytu se lapače mohou přemístit na vhodnější lokalitu, při středním odchytu zůstává počet lapačů nezměněn, při silném odchytu se počet lapačů přiměřeně zvýší.

(5) Ruční odkorňování kůrovcového dříví se stadiem larvy na lokalitě P (u pařezu), případně po soustředění dříví s larvami na lokalitě OM (odvozní místo). Pokud převažuje stadium kukel a brouků, je nezbytné odkornění na lokalitě P, spojené s chemickou asanací kůry.

(6) Chemická asanace kůrovcového dříví se uplatňuje v hospodářském lese v případech, kdy nelze atraktivní a napadené dříví včas odkornit. Je nejúčinnější v době stadia kukel a mladých brouků. Chemická asanace v I. A II. zóně CHKO musí být předem schválena Ministerstvem životního prostředí.

(7) Povolené chemické přípravky, uvedené v Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa 2003, se ředí vodou, nemají penetrační účinek (nepronikají přes kůru), vyznačují se relativně dlouhodobým reziduálním účinkem na povrchu kůry, takže hubí kůrovce až při opouštění kmene. Pro zlepšení kvality postřiku a možnost kontroly je nutné do postřikové jíchy přidat obarvené smáčedlo Scolycid C. Odvoz kůrovcového dříví chemicky asanovaného ke zpracování k odběratelům je potřebný v termínu do 30 dnů od ošetření, nebo je nutno chemické ošetření zopakovat.

(8) V závažnějších případech, kdy se kůrovcová kalamita vymyká kontrole, je možno využít tzv. stojící lapáky s feromonovými odparníky umístěnými na stojících kmenech, a to v rozsahu, který zaručuje včasné zpracování napadených stromů, to je obvykle 4 týdny od napadení.

 

 

Článek 5

Provedení nezbytných opatření

 

K provedení nezbytných opatření Městský úřad Kroměříž jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů, všem vlastníkům lesa ve správním obvodu Městského úřadu Kroměříž a všem v lesích hospodařícím subjektům nařizuje:

(1) Dříví napadené kůrovci zpracovat a asanovat nejpozději do 31. března , v lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do polohy nad 600 m nadmořské výšky, do 30. dubna běžného roku. V dalším období zpracovávat napadené dříví tak, aby byla vyloučena gradace škůdců.

(2) Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj kůrovců vzniklé do 31. března zpracovat nebo asanovat nejpozději do 31. května, v lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do polohy nad 600 m nadmořské výšky, do června běžného roku.

(3) Celoročně vyhledávat a včas zpracovávat a asanovat dříví nově napadené kůrovci.

(4) Neprovádět úmyslné těžby v porostech starších 40 let, pokud není zajištěno přednostní zpracování těžeb nahodilých. Záměr zahájit provádění mýtních úmyslných těžeb (nebo probírek a prořezávek) je vlastník lesa povinen oznámit se stanoviskem odborného lesního hospodáře orgánu Státní správy lesů a bez jeho písemného souhlasu zásadně nesmí tyto těžby provádět.

(5) Evidovat, zpracovávat a asanovat ve smrkových i borových porostech veškerou nahodilou pro kůrovce atraktivní dřevní hmotu (polomy a vývraty) ze zimního období s termínem do 30.6. běžného roku, atraktivní hmotu vzniklou po tomto datu evidovat, zpracovávat a asanovat průběžně.

(6) Vyrobený sortiment, kterému hrozí napadení kůrovci a veškeré kůrovcové dříví, zejména v období možného ohrožení okolních lesních porostů, neprodleně na místě asanovat především odkorněním a pálením kůry nebo jinou vhodnou asanací těžebních zbytků.

(7) Na doporučení odborného lesního hospodáře, zejména tam, kde to v daném území umožňují obecně závazné předpisy na ochranu vod a ochranu přírody, lze asanaci provézt u pařezu chemicky schválenými insekticidy, a to průkazně po celém obvodu kmene, účinná látka musí být pro průkaznost ošetření obarvena. Ošetřené dříví musí být prokazatelně kontrolováno v intervalu 7 – 10 dnů a v případě, že se objeví nové závrty, ošetření opakovat, odvoz hmoty může být proveden až po průkazném zahubení škůdce. 2)

(8) Porosty musí být trvale udržovány bez těžebních zbytků atraktivních pro kůrovce, hmota hroubí musí být zpracována a asanována do průměru 4 cm vrcholku kmene.

(9) Zadávání prací spojených s likvidací škůdců musí vlastník lesa ve spolupráci s odborným lesním hospodářem s dodavatelským subjektem projednat písemnou formou, s upozorněním na povinnosti z těchto opatření vyplývajících.

 

Článek 6

Zákaz transportu dřevní hmoty

 

 

Jakýkoliv transport neasanované jehličnaté hmoty je zakázán.

 

Článek 7

Sklady dříví

 

 

(1) Přiměřená opatření se přiměřeně vztahují i na subjekty, které zpracovávají a skladují dříví 3), kontrola výskytu kůrovce na dřevoskladech musí být prováděna tak, že kontrolní feromonový lapač se instaluje vždy na každých i započatých 30 m3 skladované nebo zpracovávané hmoty (s obvyklým intervalem obměny).

(2) Zpracovatelským subjektům se dále ukládá povinnost vést evidenci o časovém pohybu zpracovávané jehličnaté hmoty s údaji o způsobu její prvotní asanace prováděné dodavatelem a archivovat ji vždy nejméně po dobu 12 měsíců pro potřeby kontroly orgánů Státní správy lesů.

 

 

 

Článek 8

Práva a povinnosti nájemce

 

 

Práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona o lesích má nájemce, popřípadě podnájemce lesa, pokud smlouva mezi vlastníkem a nájemcem nebo smlouva mezi nájemcem a podnájemcem nestanoví jinak. 4)

 

Článek 9

Omezující opatření

 

 

Porušování tohoto nařízení lze postihovat podle zvláštních právních předpisů. 5)

 

 

 

Článek 10

 

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu.

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříž

 

 

 

 

Ing. Olga Sehnalová

místostarostka města Kroměříž

 

 

Odkazy

1) Ustanovení § 33 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.

2) Ustanovení § 32 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.

3) Ustanovení § 32 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.

4) Ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.

5) Ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:

 

Sejmuto dne :

 

Odpovědný pracovník