Oddělení právních činností

Základní činnosti oddělení:

a) činnosti pro orgány a jednotlivá pracoviště města Kroměříže a MěÚ Kroměříž

   

 • poskytování právního poradenství orgánům města, jiným odborům a organizačním složkám města zejména v oblasti správního práva
 • poskytování právního poradenství a služeb členům zastupitelstva města v rámci výkonu funkce člena zastupitelstva města a zaměstnancům města zařazeným do odborů, v nichž není zaměstnán právník, v rámci plnění jejich úkolů
 • zastupování města Kroměříže v soudních sporech na základě plné moci, není-li pověřen jiný zaměstnanec či jiná osoba
 • tvorba právních a interních předpisů města
 • evidence Sbírky zákonů a věstníku kraje a poskytování informací z nich.

b) činnost pro občany

   

 • vyřizování přestupků v souladu s ustanovením z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zejména přestupky proti veřejnému pořádku, majetku, občanskému soužití; na základě uzavřených veřejnoprávních smluv nebo na základě rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně taktéž projednávání přestupků dalších obcí ve správním obvodu Města Kroměříže, jako pověřeného obecního úřadu.
 • projednávání jako orgánu obce s rozšířenou působností dle ust. § 53 odst.2 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v jeho platném znění, přestupků ve věcech, k jejichž projednávání není příslušný jiný odbor MěÚ nebo jiný správní orgán a to v obvodu daném zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a s rozšířenou působností, v platném znění a prováděcí vyhláškou MV ČR č. 388/2002 Sb., v platném znění
 • vyřizování stížností, oznámení a podnětů dle právních předpisů a organizačního řádu
 • zabezpečování vyřizování peticí
 • přijímání oznámení o shromážděních občanů dle z.č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v jeho pozdějším znění
 • zpracovávání zpráv o pověsti na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení a dalších oprávněných orgánů
 • zabezpečování podávání informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • řízení dle § 5 z.č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění – zásah do pokojného stavu
 • účast při poznávacích řízeních a účast při akcích PČR a soudu jako nezúčastněné osoby

Podávání stížností

Stížnosti je možno podávat písemně i ústně. Přijímají je starosta, jeho zástupci a všichni vedoucí odborů, příp. jimi pověřeni zaměstnanci. Ústřední evidenci došlých stížností a garantem jejich vyřizování je oddělení právních činností. V případě ústního podání musí z nich být pořízen písemný záznam. Postup při vyřizování je stanoven organizačním řádem v oddíle IV. Čl. 24 - 25.

Budova B

Adresa:

Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)