Oddělení personální, mzdové a vzdělávání

Tento útvar zajišťuje:

   

 • komplexní osobní agendu zaměstnanců úřadu a ostatních zaměstnanců města  - připravuje tajemníkovi podklady pro uzavírání pracovních smluv se zaměstnanci , MěÚ, provádí po dohodě s tajemníkem jejich zařazení, dohody o změnách pracovních smluv, převádí dle pokynů tajemníka pracovníky na jinou práci dle § 37 ZP, ukončuje pracovní poměr a zajišťuje veškerou agendu, vyplývající ze ZP a právních předpisů s ním souvisejících, týkající se této činnosti  - vede evidenci pracovní doby zaměstnanců  - ve spolupráci s vedoucími odborů zajišťuje výběr a rozmisťování pracovníků
 • komplexní mzdovou agendu pracovníků úřadu, zaměstnanců města nezařazených do úřadu (Městská policie Kroměříž) a členů ZMK, výborů ZMK a komisí RMK  - zpracovává agendu nemocenských dávek a nemocenského pojištění podle příslušných platných předpisů  - zpracovává evidenci pojistného na sociální pojištění, důchodové pojištění a zdravotní pojištění zaměstnanců města  - zpracovává veškeré mzdové a související statistické výkazy  - provádí roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
 • komplexní agendu vzdělávání zaměstnanců  - zajišťuje úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání zaměstnanců dle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění  - vede agendu zvláštní odborné způsobilosti, vstupního vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků a agendu průběžného vzdělávání úředníků
 • zabezpečuje agendu související se stanovením platů zaměstnanců, odměn, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, sleduje čerpání a vývoj mezd, navrhuje opatření ve mzdové oblasti a odměňování
 • organizačně zajišťuje výběrová řízení na uvolněná pracovní místa

Budova A

Adresa:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)