Výměna řidičského průkazu

Držitel řidičského oprávnění je při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení ŘP nebo mezinárodní ŘP povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa svého trvalého pobytu. V případě odcizení osoba předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR předložit oznámení o odcizení z oddělení Policie ČR, kde tuto skutečnost hlásil; není nutné hlásit ztrátu ŘP policii, přesto takový postup doporučujeme. Dalšími doklady, které je potřeba předložit, jsou doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), v případě poškození ŘP nebo mezinárodní ŘP i poškozený průkaz, a jednu fotografii 35x45 mm spolu s vyplněnou žádostí o vydání ŘP
Obecní úřad s rozšířenou působností vydá „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP", které jako náhrada ŘP platí pouze na území ČR po dobu 30 dnů; jako náhrada za mezinárodní ŘP se vydává nový mezinárodní ŘP. Vydání „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP" nepodléhá správnímu poplatku
Správní poplatek za vydání druhopisu ŘP nebo mezinárodního ŘP je zákonem stanoven ve výši 50,- Kč V případě výměny z důvodu pozbytí platnosti je třeba zažádat 2 měsíce před koncem platnosti ŘP.

Co k tomu potřebuji?

  • doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu)
  • jednu průkazovou fotografii, spolu s vyplněnou žádostí o vydání ŘP nebo MŘP
  • při poškození průkazu i poškozený ŘP nebo MŘP.
V případě odcizení průkazu předložte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností také oznámení o odcizení, které vám bylo vydáno na oddělí Policie ČR, kde jste tuto skutečnost ohlásili.

Formuláře ke stažení

Osoby