Výměna řidičského průkazu

Výměna řidičského průkazu z důvodu pozbytí platnosti, změny údajů, ztráty či odcizení nebo poškození

Držitel řidičského oprávnění je při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení ŘP nebo mezinárodní ŘP povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa svého trvalého pobytu.
V případě odcizení osoba předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR předložit oznámení o odcizení z oddělení Policie ČR, kde tuto skutečnost hlásil; není nutné hlásit ztrátu ŘP policii, přesto takový postup doporučujeme.

Dalšími doklady, které je potřeba předložit, jsou doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), v případě poškození ŘP nebo mezinárodní ŘP i poškozený průkaz, a jednu fotografii 35x45 mm spolu s vyplněnou žádostí o vydání ŘP
Obecní úřad s rozšířenou působností vydá „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP", které jako náhrada ŘP platí pouze na území ČR po dobu 30 dnů; jako náhrada za mezinárodní ŘP se vydává nový mezinárodní ŘP.
Vydání „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP" nepodléhá správnímu poplatku
Správní poplatek za vydání druhopisu ŘP nebo mezinárodního ŘP je zákonem stanoven ve výši 50,- Kč

V případě výměny z důvodu pozbytí platnosti je třeba zažádat 2 měsíce před koncem platnosti ŘP.

Co k tomu potřebuji?

  • doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu)
  • jednu průkazovou fotografii, spolu s vyplněnou žádostí o vydání ŘP nebo MŘP
  • při poškození průkazu i poškozený ŘP nebo MŘP.
V případě odcizení průkazu předložte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností také oznámení o odcizení, které vám bylo vydáno na oddělí Policie ČR, kde jste tuto skutečnost ohlásili.

Formuláře ke stažení

Osoby