Ověřování podpisů (legalizace) a ověřování shody opisu s originálem (vidimace)

Je postupováno dle zákona:

 • 21/2006 Sb. o ověřování, vyhláška 36/2006 k zákonu o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Nemůže-li osoba číst nebo psát, provede pověřený pracovník legalizaci pouze za účasti dvou svědků. Svědci svou přítomnost stvrdí podpisem v ověřovací knize.

Neovládá-li pověřený pracovník jazyk, v němž je listina napsána, vyzve žadatele, aby předložil překlad listiny pořízený tlumočníkem, nestane-li se tak, legalizaci odmítne

Legalizace se neprovede: 

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text

Vidimace se neprovede:

 • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
 • je-li listina psaná v jiném než českém nebo slovenském jazyce
 • je-li listina opatřena klasickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • jsou-li ve vidimované listině změn, doplňky, vsuvky nebo škrty
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o
 1.  prvopis
 2. již ověřenou vidimovanou listinu
 3. opis anebo kopii pořízenou ze spisu
 4. stejnopis

Správní poplatek:

 • každou započatou stranu 30,- Kč
 • za ověření podpisu 30,- Kč

Lhůta pro vyřízení: na počkání

Co k tomu potřebuji?

K legalizaci (ověření pravosti podpisu ) je třeba předložit:

 • platný úřední průkaz totožnosti – OP nebo CP jde-li o občanaČR, průkaz o povolení k pobytu, cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu EU - jde-li o cizince
 • osoba, jejíž podpis se ověřuje musí být fyzicky přítomna
 • listinu, na níž se osoba před pověřeným pracovníkem podepsala, nebo podpis vzala za vlastní

K vidimaci (ověření originálu s kopií nebo opisem) je třeba předložit:

 • prvopis
 • ověřovanou vidimovanou listinu
 • opis nebo kopii pořízenou ze spisu
 • stejnopis

Osoby