Náhradní rodinná péče - osvojení, poručnictví, pěstounská péče

Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí. Žadatelem o náhradní rodinnou péči může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, jež má trvalý pobyt v ČR, cizinec s povolením k trvalému pobytu nebo cizinec, který je hlášen k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dní. Podmínkou jsou bezúhonnost, odpovídající zdravotní stav a ekonomické/sociální poměry.

Co k tomu potřebuji?

  • osobní doklady
  • žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli /pěstouny/ pěstouny na přechodnou dobu
  • lékařské vyšetření žadatele o náhradní rodinnou péči
  • dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

    Formuláře ke stažení

    Osoby