Hlášení trvalého pobytu

Místo trvalého pobytu je adresa pobytu občana v České republice, kterou si zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to ve k tomu způsobilé nemovitosti. Tento objekt musí být označen popisným, evidenčním nebo orientačním číslem a musí být přímo určen pro bydlení, ubytování nebo alespoň pro individuální rekreaci. Trvalý pobyt má ale pouze evidenční charakter kvůli potřebám státu a nemusí být proto totožný s reálným bydlištěm.

Co k tomu potřebuji?

  • platný občanský průkaz
  • doklad prokazující vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouva/darovací smlouva obsahující razítko zápisu vkladu do katastru nemovitostí)
  • oprávnění k užívání bytu nebo domu (nájemní smlouva)úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby - písemný souhlas oprávněné osoby spolu s úředně ověřeným podpisem a doklad prokazující, že se jedná o oprávněnou osobu
  • v případě, že oprávněná osoba je přítomna při provádění změny místa trvalého pobytu, úředně ověřený podpis se nevyžaduje
Za osobu mladší 15 let provádí změnu místa trvalého pobytu zákonný zástupce, předkládá rodný list dítěte. Změnu trvalého pobytu může za občana provést i zmocněná osoba. Plná moc musí být úředně ověřená. Zmocněná osoba předkládá občanský průkaz, plnou moc, občanský průkaz zmocnitele a doklad k vlastnictví nemovitosti nebo oprávnění užívání. 
Všechny doklady se předkládají v originálu nebo úředně ověřené kopii.

Formuláře ke stažení

Osoby

Budova

Budova B

Adresa:

Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž