Evidence zemědělských podnikatelů

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách se rozumí:
 • rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
 • živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
 • produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata uvedená v odrážce druhé,
 • výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
 • úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,
 • chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
 • hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
 • hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.
 • Zemědělský podnikatel je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele.
Zemědělským podnikatelem podle zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou:
 • dosáhla věku 18 let,
 • má způsobilost k právním úkonům, 
 • má trvalý pobyt na území České republiky (nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie), 
 • pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost českého jazyka (nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie); základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna:
1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání, 2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah. U právnických osob musí výše uvedené podmínky prokázat její odpovědný zástupce. Odpovědným zástupcem je fyzická osoba stanovená právnickou osobou, která zodpovídá za řádný provoz podnikání a která je ve smluvním vztahu k zemědělskému podnikateli. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva zemědělské podnikatele. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby. Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí zemědělský podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce.Zahraniční osobou se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky. Podmínkami provozování zemědělské výroby fyzickými osobami jsou:
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
U právnických osob musí splňovat výše uvedené podmínky statutární orgán nebo jím zvolený odpovědný zástupce. Příslušným úřadem k zaevidování žadatele o zemědělské podnikání je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo zemědělského podnikatele, jde-li o právnickou osobu. V Kroměříži je dle Organizačního řádu MěÚ v Kroměříži pověřen výkonem této přenesené působnosti odbor Obecní živnostenský úřad.

Co k tomu potřebuji?

 1. Žádost o evidenci zemědělského podnikatele
V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele fyzická osoba uvede:
 • jméno a příjmení, státní občanství, trvalý pobyt, byl-li přidělen, jinak adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu fyzické osoby na území České republiky nebo v místě podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a údaj, zda jí soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti, týkající se zemědělské výroby,
 • zahraniční fyzická osoba rovněž adresu bydliště mimo území České republiky,
 • zaměření zemědělské výroby v rozlišení podle § 2e odst. 3,
 • identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 • předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby,
 • datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou.
V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, je-li podána právnickou osobou, se uvede:
 • obchodní firma nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo)
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana Evropské unie, a údaj, zda jim soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti, týkající se zemědělské výroby,
 • u zahraniční právnické osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, její umístění v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky,
 • údaje uvedené v odstavci pro žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele fyzickou osobu, avšak vztažené na osobu odpovědného zástupce,
 • zaměření zemědělské výroby,
 • identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 • předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby,
 • datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou.
2. Doklady, kterými osoba osvědčuje splnění podmínek stanovených zemědělským zákonem:
 • dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt v České republice (dokládá se průkazem totožnosti),
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 • dále u právnické osoby doklad o tom, že byla založena nebo že existuje (dokládá se výpisem z obchodního rejstříku).
Správní poplatky za prováděné úkony: Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1 000,- Kč. Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500,- Kč. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá žadateli, pokud splňuje podmínky podle tohoto zákona, do 30 dnů osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Současně vyrozumí příslušný orgán státní statistiky, který na základě toho přidělí zemědělskému podnikateli identifikační číslo Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
 • přihlásit se k registraci u místně příslušného správce daně
 • přihlásit sebe a zaměstnance u místně příslušné správy sociálního zabezpečení
 • přihlásit sebe a zaměstnance u zvolené zdravotní pojišťovny
 • podat přihlášku k povinnému úrazovému pojišťění za zaměstnance(při zaměstnávání minimálně 1 zaměstnance)
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele lze podat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Pokud je žádost podána pomocí technických prostředků bez použití zaručeného elektronického podpisu, pak musí být do 5 dnů doplněna některým z těchto způsobů: písemným podáním, ústním podáním učiněným do protokolu anebo podáním v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Formuláře ke stažení

Osoby