Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

| 24.07.2008 |

Město Kroměříž

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KROMĚŘÍŽE č. 3/2008

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Kroměříže se na svém zasedání dne 26.6.2008 usnesením č. XXII usneslo vydat podle ustanovení § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku .

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a tím vytvořit opatření směřující k zamezení nárůstu negativních společenských jevů, spočívajících v činnostech způsobených jednáním fyzických osob pod vlivem alkoholu.

Čl. 2

Vymezení pojmů

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1/.

Čl. 3

Omezující opatření

1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství ve městě Kroměříž. Vymezené plochy se zákazem konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou uvedeny v přílohách č. 1 – 7, které jsou nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

2. Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na dny 31.prosince 1.ledna příslušného kalendářního roku.

3. Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení. 

4. Zákaz se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů ve veřejném prostranství při konání kulturních, sportovních či jiných akcí pořádaných nebo spolupořádaných městem Kroměříž nebo Městskému úřadu Kroměříž oznámených.

Čl.4

Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška na bývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

 

Mgr. Miloš Malý                                                                Mgr. Petr Sedláček

starosta města Kroměříže                                                     místostarosta

 

Odkazy:

1/ § 34 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne :

Odpovědný pracovník:

Příloha č. 1

Celková mapa vymezených veřejných prostranství ve městě Kroměříži, na kterých je zakázána konzumace alkoholických nápojů, mimo dětských hřišť a okolních veřejných ploch.

Příloha č. 2

Vymezené veřejné prostranství č. 1 – centrum města

Hranice území probíhá od silničního mostu Karla Rajnocha přes řeku Moravu podél oplocení Podzámecké zahrady na ul. Vejvanovského, dále po hranici areálu Podzámecké zahrady až k budově Arcibiskupského zámku, dále pokračuje podél fasády zámku přes Mlýnskou bránu po ul. Lázeňská k domu č.p. 1485, kde se lomí a pokračuje ulicí Na Kopečku podél sportovního areálu Bajda ulicí Na Sladovnách, ulicí Třebízského, podél hranice areálu Vodovodů a kanalizací, a.s. Kroměříž, č.p. 3666, až po vozovku na ul. Kojetínská. Dále pokračuje podél vozovky ul. Kojetínská až k domu č.p. 1330. Odtud hranice pokračuje podél souvislé zástavby rodinných domů ulice Třebízského, Resslova, Chobot a Volného až po křižovatku s ulicí Malý Val. Odtud je trasa vedena ulicí Malý Val směrem k Masarykově náměstí. Do území je zahrnuta i plocha veřejného prostranství v ulici Ulička. Trasa hranice pokračuje od nárožního objektu gymnázia č.p. 495 příčně přes křižovatku na Milíčově náměstí k domu č.p. 521 při vyústění ulice Kpt.Jaroše. Dále pokračuje podél zástavby bytových domů až ke křižovatce s Kolárovou ulicí a od domu č.p. 623 kolmo kříží ulici 1.máje směrem ke škole „Základní škola praktická a základní škola speciální" č.p. 209. Dále pokračuje podél souvislé zástavby ulicí 1. máje, Husovým náměstím, Tovačovského ulicí až k mostu přes řeku Moravu, přičemž kříží ulice Šafaříkova, Tylova a Komenského náměstí.

Příloha č. 3

Vymezené veřejné prostranství č. 2

Jedná se o plochu území na sídlišti Bělidla, hranice probíhá od silničního mostu přes řeku Moravu podél pravé hrany koryta řeky Moravy až po ulici Rostislavova, odkud se hranice vrací podél zástavby rodinných domů na Erbenově nábřeží až k domu č.p. 3632, kde se hranice lomí a pokračuje až k vozovce ulice Spáčilova. Podél vozovky ulice Spáčilova vede až k nároží panelového bytového domu č.p. 3641, kde trasa hranice odbočuje přes ulici Spáčilova až k objektu supermarketu Albert č.p. 3711. Hranici dále tvoří fasáda zmíněného objektu a probíhá až k vozovce ulice Oskol, odkud se vrací zpět na vozovku ulice Spáčilova. Dále pokračuje vozovkou ulice Spáčilova až po křižovatku s ulicí Tovačovského a odtud navazuje na výchozí bod u mostu přes řeku Moravu.

Příloha č. 4

Vymezené veřejné prostranství č. 3 - 5

3. Plocha území sídliště Oskol. Hranici tvoří budova České pošty č.p. 3763, pokračuje souběžně s ulicí Denkova až po křižovatku s ulicí Mánesova. Dále je hranice tvořena vozovkou ulice Mánesova až po budovu bytového panelového domu č.p. 3692. Hranice pokračuje dále podél fasády bytových panelových domů č.p. 3692 – 3683 až k bytovému panelovému domu č.p. 3600, odkud se kolmo napojuje na budovu České pošty.

4. Plocha na území sídliště Oskol. Hranice je tvořena ulicemi Kostnická, Úprkova a objekty obytných budov č.p. 2855, 2856, 3602, 3601, 3686, 3685, 3684 a 3683.

5. Jde o plochu veřejně přístupného Bezručova parku. Hranici vymezující území tvoří oplocení areálu COPT (Nábělkova č.p. 539), vozovka ulice Březinova, vozovka ulice Kotojedská a vozovka spojující ulice Kotojedská a Nábělkova podél budovy (bývalý OkÚ), Husovo nám. č.p. 535.

Příloha č. 5

Vymezené veřejné prostranství č. 6,7,8,11

6. Území zahrnuje celou plochu Slovanského náměstí, jehož hranici tvoří vozovka ulice Vrchlického od domu č.p. 2543, ulice Sládkova, budova obchodního domu Prior č.p. 2790, ulice Kolárova po dům č.p. 111 a hranice soukromých pozemků s rodinnými domy č.p. 2543 (ul. Vrchlického) a č.p. 111 (ul. Kolárova).

7. Jedná se o plochu na území sídliště Zachar. Hranici území vymezuje průčelí budovy základní školy Zacha č.p. 4062, dále oplocení areálu školy až po ulici Žižkova. Odtud trasa hranice vede po vozovce ulice Žižkova až ke kruhové křižovatce u supermarketu LIDl, kde se lomí a pokračuje po vozovce ul. Velehradská k další kruhové křižovatce na náměstí 17. listopadu, odkud pokračuje po vozovce ul. Albertova až k pozemku s rodinným domem č.p. 2582 a dále k budově základní školy Zachar.

8. Jedná se o plochu Hanáckého náměstí, která je ohraničena ulicí Velehradskou, Purkyňovou, gen. Klapálka a pozemky podél supermarketu LIDL.

11. Jedná se o veřejná prostranství na sídlišti Zachar. Hranice probíhá od vozovky ulice Francouzská podél fasád bytových panelových domů č.p. 4040, 4039, 4033, 4034, 4035 a 4036. Plochu vymezenou v území uzavírá vozovka ulice Francouzská.


Příloha č. 6

Vymezené veřejné prostranství č. 9 -10

9. Hranice vymezující veřejné prostranství je vedena od vstupu do areálu Květné zahrady po ulici gen. Svobody až po křižovatku s ulicí Štěchovice, po které je vedena podél areálu Domova mládeže až ke komunikaci mezi areálem Domova mládeže a areálem Justiční školy spojující ulici Štěchovice a ul. U Sýpek. Trasa dále pokračuje ulicí u Sýpek podél oplocení skladového areálu Arcibiskupské sýpky ke vstupu do Květné zahrady.

10. Jedná se o území na sídlišti rodinných domků Barbořina. Území vymezuje hranice probíhající po ulicích Na Lindovce, Koperníkova, Odbojářů a místní komunikace bez názvu propojující ulici Víta Nejedlého a Fr. Vančury.


Příloha č. 7

Vymezené plochy veřejného prostranství – dětská hřiště a přilehlé plochy veřejné zeleně

I. Sídliště Bělidla – Oskol

Ulice a číslo popisné nejblíže stojícího domu

parcelní číslo plochy

1

Spáčilova 3076

258

2

Spáčilova 3073

258

3

Spáčilova 3065

258

4

Spáčilova 3032

255/2

5

Spáčilova 3033

255/2

6

Spáčilova 3034

247/1

7

Spáčilova 3035

247/1

8

Spáčilova 3036

247/1

9

Spáčilova3642

1500/107

10

Spáčilova 3070

258

11

Spáčilova 3448

1500/88

12

Spáčilova 3372

1500/125

13

Spáčilova 3544

1500/78

14

Spáčilova 3575

1500/63

15

Spáčilova za domy 3461 a 3467

1500/122

16

Denkova 3600 za poštou

1500/206, 1500/209

17

Denkova 3943

1500/211

18

Obvodová za 3671

1500/2

19

Obvodová 3667

1500/240

20

U Rejdiště 3729

1500/222

21

Mánesova 3604

1075/1

22

Mánesova naproti ZŠ Oskol

1500/195, 1500/197

23

U Rejdiště za 3726

1500/217, 1500/218, 1500/2

24

U Rejdiště 3791

1500/225, 1500/226

25

Obvodová za 3790

1500/230, 1500/231

z boku domu

26

Úprkova 3690

1500/169, 1083

27

Štursova 2893

1071/2

28

Kotojedská 460

120/10

29

Úprkova za 3918

140/7

30

Obvodová 3790 před domem

1500/17

II. Sídliště Slovan

Ulice a číslo popisné nejblíže stojícího domu

parcelní číslo plochy

31

Páleníčkova 2882

964/2

32

Páleníčkova 2883-4

967/9

33

Páleníčkova 2732-33

958/1

34

Páleníčkova 2736

958/1

35

Páleníčkova 2738

958/1

36

Velehradská 2730

958/1

37

Moravská za 2747

958/1

38

Vrobelova 2744

964/2

39

Vrobelova 2809

967/1

40

Vrobelova 2740

964/2

41

Peřinkova 2390

958/2

42

Vrobelova 2399

965/5

43

Velehradská 2525-29

965/1

44

Velehradská 2713

958/1

45

Sládkova 2604 a 2605

1008/1

46

Máchova za 2496

967/4

47

Máchova za 2476

976/9

48

Máchova 2422

967/6

49

Máchova 2449

976/16

50

Máchova 2472

976/9

51

Sládkova 2506

995/2, 996/4

52

Moravská 3415

920/5

53

Moravská 3213

920/2

55

Moravská 3103

1020/3

56

Třasoňova 3971

920/8, 920/28

57

Moravská 3062

1020/21

58

Talichova 3701

1020/8, 1020/105

59

Vachova 3860

1020/7, 1020/6

III. Sídliště Zachar

Ulice a číslo popisné nejblíže stojícího domu parcelní číslo plochy

60

Albertova 3983

870/77, 870/80

61

Nám. 17. Listopadu 3980

870/77

62

Nám. 17. Listopadu 3982

870/25, 870/35

63

Nám. 17. Listopadu 3980

870/29

64

SNP 3986

870/69

65

SNP 3997

870/77

66

ČSA 4016

870/77

67

Francouzská mezi obytnými domy a potokem Zacharka

813/53, 813/52, 813/49, 813/149, 813/144

68

Francouzská za 4033

813/3

69

Francouzská 4039

813/3, 813/18

70

Rumunská mezi obytnými domy a potokem Zacharka

813/59, 813/141

71

Rumunská 4060

813/70, 813/81

72

Rumunská za 4055

813/86, 813/92

73

Nitranská 4065

813/116, 813/117, 813/98

IV. Sídliště Barbořina

Ulice a číslo popisné nejblíže stojícího domu

parcelní číslo plochy

74

Kazimíra Rudého, plocha zeleně obklopená rodinnými domky

3411/1, 3411/2, 3411/3

75

V. Tučka 3534

2769/97

76

B. Zelinky 3291

2747/99

77

Odbojářů za 3111

2762/1

78

Odbojářů za 3305

2762/1

79

Žerotínova 2913

2705/11

80

Lutopecká u Domu zvláštního určení č.p. 1411

470/1

V. Sídliště Plačkov, Havlíčkova ul.

Ulice a číslo popisné nejblíže stojícího domu

parcelní číslo plochy

81

Havlíčkova 3856

601/10

82

Havlíčkova 3979

601/16

83

Bří Šilerů 3356

601/19 

84

K Terezovu (Ořechová) 3027

604/117 

85

Sadová, Višňová, Jabloňová, Meruňková vnitroblok mezi rodinnými domy

604/125 

86

U cihelny za č.p.3371

643/25

VI. Dolní Zahrady

Ulice a číslo popisné nejblíže stojícího domu

parcelní číslo plochy 

87

Zborovská 4182

1539/24, 1534/2 

88

Braunerova 926

1582/1 

89

Axmanova 3914

1578/1 

90

Axmanova 3912

1578/8

91

Axmanova 3885

1578/3 

92

Axmanova 3761

1582/121, 1582/122

VII. Ostatní hřiště a plochy veřejné zeleně 

Ulice a číslo popisné nejblíže stojícího domu

parcelní číslo plochy

 93

Bezručův park - Kotojedská ulice

116/1

94

Třebízského 3207

300/2

95

Soudní 2866

390/1

96

U Sýpek 3209

3097/4

97

Bílanská 2380

1959/1 

98

Wolkerova 1474

1707/10, 1707/5, 1707/8

99

Štítného 3712, vedle Mateřské školky

1707/1