Město Kroměříž

Oficiální stránky naleznete na adrese www.mesto-kromeriz.cz

agendy - Občanské průkazy

Občanské průkazy

Zpět na předchozí stránku

Občanské průkazy

Pracoviště: Městský úřad Kroměříž, odbor občansko-správních agend, oddělení správních agend,

občanské průkazy, Husovo náměstí 534, Kroměříž

Typy vydávaných občanských průkazů
 • se strojově čitelným údaji a s kontaktním elektronickým čipem (s digitální podobou držitele OP)
 • se strojově čitelnými údaji (s digitální podobou držitele OP)
 • bez strojově čitelných údajů

¾ platnost 6 měsíců (pokud nelze vydávat OP se strojově čitelnými údaji - např.technická závada, katastrofa, mimořádné události)

¾ platnost 3 měsíce ( bezprostředně po nabytí státního občanství udělením)

¾ platnost 1 měsíc (využití volebního práva, z důvodu ztráty, zničení, odcizení OP)

Doklady potřebné pro vydání občanského průkazu:

Vydání 1.občanského průkazu

 • rodný list – originál nebo ověřená kopie
 • občanský průkaz zákonného zástupce (za přítomnosti občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce)
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (např. oddací list rodičů, nebo rodný list alespoň jednoho z nich)

Vydání občanského průkazu z důvodu konce platnosti

 • původní občanský průkaz (v případě předložení již neplatného občanského průkazu je nutné doložit rodný list, případně jiný doklad prokazující totožnost)
 • pokud občan žádá o zapsání nepovinných údajů (tzn. akademický titul nebo vědecká hodnost) a tyto nebyly uvedeny v předchozím průkazu, je povinen předložit doklady pro jejich ověření (diplom)

Vydání občanského průkazu po ztrátě, odcizení, poškození

 • ohlásit ztrátu,odcizení,poškození občanského průkazu musí občan osobně, a to na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo na matričním úřadu. Odcizení občanského průkazu lze nahlásit i Policii České republiky.
 • Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz (ztráta, odcizení), je povinen prokázat totožnost (rodným listem, případně jiným dokladem prokazující totožnost) a předložit potvrzení o občanském průkazu a další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Vydání občanského průkazu po změně rodinného stavu

 • občanský průkaz
 • doklad o změně rodinného stavu (oddací list, doklad o uzavření registrovaného partnerství, úmrtní list, rozsudek o rozvodu, o zrušení partnerství ( s doložkou nebo s vyznačenou právní mocí)

Vydání občanského průkazu občanovi, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (např. rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, dosavadní občanský průkaz, doklad o ustanovení opatrovníka, občanský průkaz opatrovníka ).
 • v případě, že způsobilost k právním úkonům je omezena tak, že občan sám nemůže požádat o občanský průkaz, podává žádost opatrovník

Vydání občanského průkazu občanovi zbaveného způsobilosti k právním úkonům (žádá opatrovník)

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

VŠECHNY DOKLADY SE PŘEDKLÁDAJÍ V ORIGINÁLU NEBO V ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ KOPII.

Správní poplatky na úseku občanských průkazů (položka 8 zák.č. 634/2004 Sb.):

OP se strojově čitelnými údaji a s kontakt.elektronickým čipem

500 Kč

OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 a 3 měsíce

100 Kč

OP občanu mladšímu 15 let

50 Kč

OP občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR

100 Kč

OP se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy

100 Kč

odblokování elektronické identifikace občanského průkazu

100 Kč

Pracovníci zodpovědní za danou agendu


| informace o obsahu www stránek - web@mesto-kromeriz.cz | překlad - www.branik.org | upozornění - Odkazy vedoucí mimo tyto stránky jsou otevírány v novém okně
| grafika a aplikace | DUNA Graphics, s.r.o. | WAUDIT.CZ sledování návštěvnosti - WAUDIT.CZ

| Město Kroměříž | Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž | telefon spojovatelka - 573 321 111 | fax - 573 331 481 | e-mail - meu@mesto-kromeriz.cz

Adresa stránky : www.mesto-kromeriz.cz/agenda.asp?agenda=4&orgstr=6&modul=obcan&map=91

Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
(telefon - spojovatelka) 573 321 111 (fax) 573 331 481 (e-mail) meu@mesto-kromeriz.cz